Υπηρεσίες


Υπηρεσίες
  1. Εκπόνηση μελετών διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης φυσικών πόρων
  2. Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης, τεχνικών έργων και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων
  3. Εκπόνηση μελετών, η τεχνική υποστήριξη και η επίβλεψη οικοδομικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων
  4. Εκπόνηση μελετών αστικού, χωροταξικού σχεδιασμού
  5. Εκπόνηση μελετών, η τεχνική υποστήριξη και η επίβλεψη τοπογραφικών έργων και κτηματογράφησης.
  6. Σχεδιασμός διαχείριση συμμετοχή και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων
  7. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνική - επιστημονικής υποστήριξης σε φορείς και φυσικά πρόσωπα, όσον αφορά θέματα οικοδομικά, ενεργειακά και έργων μεταφοράς και γενικού σχεδιασμού
  8. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνική - επιστημονικής υποστήριξης σε φορείς και φυσικά πρόσωπα, όσον αφορά θέματα διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης φυσικών πόρων